Резултати от Конкурса за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ-2016“

 

Резултати за всяка научна област са включени в следните списъци:

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива),които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

 

Резултати по научни области

М01: Биологически науки (Протокол на ИС 47/2.12.2016 г.) – резултати

М02: Математически науки и информатика (Протокол на ИС 44/25.11.2016 г.) – резултати

М03: Медицински науки (Протокол на ИС 44/25.11.2016 г.) – резултати

М04: Науки за земята (Протокол на ИС 44/25.11.2016 г.) – резултати

М05: Обществени науки (Протокол на ИС 45/29.11.2016 г.) – резултати

М06: Селскостопански науки (Протокол на ИС 46/1.12.2016 г.) – резултати

М07: Технически науки (Протокол на ИС 45/29.11.2016 г.) – резултати

М08: Физически науки (Протокол на ИС 45/29.11.2016 г.) – резултати

М09: Химически науки (Протокол на ИС 45/29.11.2016 г.) – резултати
М10: Хуманитарни науки (Протокол 44/25.11.2016 г.) – резултати

 

ИС на ФНИ реши с неизразходваните средства от актуализираната ГОП за 2016 г., предвидени за конкурса, да бъдат финансирани резервни проектни предложения, които са получили най-високи оценки в съответната научна област: Списък на резервни проектни предложения, които ще бъдат финансирани: резултати