Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Гл. счетоводител“ /1 място/

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС


Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Гл. счетоводител“ /1 място/

Минимални изисквания към кандидатите:

•  Завършено висше  образование, степен „магистър” професионална направление икономика, 5 години професионален опит в областта на счетоводството и финансите, добра компютърна грамотност и владеене на счетоводен софтуер, познаване и ползване на финасово – счетоводните нормативни актове, да е запознат със  Закона за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд „Научни изследвания”, Закон за обществените поръчки, Закон за счетоводството, Закона за държавния бюджет, Закон за задълженията и договорите, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за публичните финанси. Предимство ще имат кандидати, които владеят английски език и имат професионален опит в областта на счетоводство в публичен сектор.

Характер на работата: Да ръководи и конролира цялостната счетоводна дейност на Фонд „Научни изследвания“, да изготвя първичните и официалните счетоводни документи, да подписва всички документи от финансов характер, изготвя бюджета на фонда, да подпомага ръководството във финансово – счетоводната и икономическа дейност.

Необходими документи за кандидатстване:

1. молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/;

2. автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;

 3. копие от дипломата за завършено висше образование;

4. копие от трудова и/или служебна книжка;

5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата.

 

Условия за провеждане на конкурса:

За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.

Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на документите:  ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „Сега“ на 03.12.2018 г.
Лица за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02/4442728;  0887691955

 

 

СПИСЪК  НА ДОПУСНАТИТЕ ДО РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ КАНДИДАТИ

 

1. ПЛАМЕН ПЕТРОВ МУШКОВ

 

2. ХРИСТИНА КРУМОВА ПАУНОВА

 

Тестът ще се проведе на 15.01.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на Фонд „Научни изследвания“ , намираща се на бул. „ Ал. Стамболийски“  239 Б, ет. 4

 

 

 

Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „главен счтоводител“ след проведен тест

Резултати от проведен тест

1. Христина Крумова Паунова – 25 т.

2. Пламен Петров Мушков – не се явил

 

Христина Крумова Паунова се допуска до събеседване, тъй като има необходимия минимум точки.

 

Класиране

 

След проведено събеседване Комисията единодушно реши, че кандидатът Христина Крумова Паунова е успешно издържала конкурса за длъжността „гл. счетоводител“