Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Гл. счетоводител“ /1 място/

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Гл. счетоводител“ /1 място/

Минимални изисквания към кандидатите:

•  Завършено висше образование, степен „магистър” професионална направление икономика, 5 години професионален опит в областта на счетоводството и финансите, добра компютърна грамотност и владеене на счетоводен софтуер, познаване и ползване на финасово – счетоводните нормативни актове, да е запознат със Закона за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд „Научни изследвания”, Закон за обществените поръчки, Закон за счетоводството, Закона за държавния бюджет, Закон за задълженията и договорите, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Предимство ще имат кандидати, които владеят английски език и имат професионален опит в областта на счетоводство в публичен сектор.

Характер на работата: Да ръководи и конролира цялостната счетоводна дейност на Фонд „Научни изследвания“, да изготвя първичните и официалните счетоводни документи, да подписва всички документи от финансов характер, изготвя бюджета на фонда, да подпомага ръководството във финансово – счетоводната и икономическа дейност.

Необходими документи за кандидатстване:

1. молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/;

2. автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;

3. копие от дипломата за завършено висше образование;

4. копие от трудова и/или служебна книжка;

5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата.

Условия за провеждане на конкурса:

За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.

Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Краен срок за подаване на документите: ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „Сега“.
Лица за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02/4442728; 0887691955

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ КАНДИДАТИ

1.Емил Георгиев Цецов

2. Божидарка Василева Джамбазова

3. Огняна Илиева Йоргова

Тестът ще се проведе на 05.06.2019 г. от 10 ч. в сгадата на Фонд „научни изследвания“, бул. Ал. Стамболийски 239Б.

 

Не се допуска Виолета Манолова Толева, която не отговаря на изискванията.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ И ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

  1. Емил Георгиев Цецов – 3,2 точки

Г-н Цецов няма необходимия минимум точки и не се допуска до събеседване.