Указания за отчитане изпълнението на проекти

Указания за отчитане изпълнението на проекти

На заседание на Изпълнителен съвет с Протокол 7/03.12.2021 г. бе взето следното решение:
Приема от 01.01.2022 г. при предаване на  междинен или окончателен отчет по договори за научни изследвания, финансирани от ФНИ, ръководителите на проекти да предоставят попълнена Обобщена информация за съответния отчет, което е приложение към Указанията за отчитане изпълнението на проекти на електроннната страница на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/944.

Указания за оформяне и представяне на научния и финансовия отчет за изпълнението на етап или на целия проект

Обобщена информация за отчета

Публична информация за резултатите от проекта (на български език)

Публична информация за резултатите от проекта (на английски език)

Финансов отчет за 2021 г.

Финансов отчет за 2020 г.

Финансов отчет за 2019 г.

Указания за попълване на формите за финансов отчет за 2019 г.

Опис на финансовите документи 2019

Опис на финансовите документи 2020

Опис на финансовите документи 2021

Времеви лист за отчитане на работата (модел)

Дневник за натоварване на ДМА (модел)

 

Други документи във връзка с отчитането:

Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания” - 2021

Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”-2020

Наръчник във връзка с одита на финансовите разходи по проекти от регистрираните одитори

 

Правила за отчитане - 2017

Указания за научни отчети 2017

Информация за изпълнение на етап на проект

Правила за отчитане на разходите

Приложение 1 и 2 за одит

 

Указания за отчитане на договорите за „Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“:

Указания за отчитане на договорите за подкрепа на международни научни форуми

Приложения:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

 

Указания за отчитане на договорите за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST:

Указания за отчитане на договорите COST

Приложения:

Приложение 1

Приложение 2  

Приложение 3 

Приложение 4

 

Указания за отчитане на договорите от конкурсната сесия на Фонд "Научни изследвания" за 2014 г., направление "Българска научна периодика"

Указания за отчитане на "Българска научна периодика" 2014г.

Приложения:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4