Указания за отчитане изпълнението на проекти

Указания за отчитане изпълнението на проекти

На заседание на Изпълнителен съвет с Протокол 7/03.12.2021 г. бе взето следното решение:
Приема от 01.01.2022 г. при предаване на  междинен или окончателен отчет по договори за научни изследвания, финансирани от ФНИ, ръководителите на проекти да предоставят попълнена Обобщена информация за съответния отчет, което е приложение към Указанията за отчитане изпълнението на проекти на електроннната страница на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/944.

Указания за оформяне и представяне на научния и финансовия отчет за изпълнението на етап или на целия проект

Обобщена информация за отчета

Публична информация за резултатите от проекта (на български език)

Публична информация за резултатите от проекта (на английски език)

Финансов отчет за 2019 г.

Указания за попълване на формите за финансов отчет за 2019 г.

Опис на финансовите документи

Други документи във връзка с отчитането:

Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания” - 2021

Правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонд „Научни изследвания”-2020

Наръчник във връзка с одита на финансовите разходи по проекти от регистрираните одитори

 

Правила за отчитане - 2017

Указания за научни отчети 2017

Информация за изпълнение на етап на проект

Правила за отчитане на разходите

Приложение 1 и 2 за одит