Конкурс „Българска научна периодика - 2019 г. “

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА -  2019 г. “

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история.

Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на българска научна периодика - 2019 г. е 400 000 лева.
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:
1) Минималната сума за всеки отделен проект е 4 000 лв.
2) Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв.
3) Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100 % от общия размер на допустимите разходи на проекта.

В настоящата процедура се прилагат правилата за минимална държавна помощ, по  смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Европейската комисия от 18 декември 2013 година.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 12  месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения се представят до 17:00 часа на 26.09.2019 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания" на хартиен и електронен носител, както следва:

  • На хартиен носител - в един екземпляр на български език с оригинални подписи и печати;
  • В електронен (PDF) формат (идентичен с хартиения носител) на български език, като документите, съдържащи подписи, са сканирани;
  • Списък на всички представени документи за участие в конкурса.

Документи за конкурса:
- Покана
- Насоки и методика за оценка
- Правила за държавна помощ и правилото de minimis в конкурсите на Фонд „Научни изследвания“

Образци на документи за кандидатстване:
- Административно описание на проектното предложение: Част 1 на Документите за кандидатстване на български език;
- Техническото описание на проектното предложение: Част 2 на Документите за кандидатстване на български език;
- Приложение № 1
- Приложение № 2
- Приложение № 3

Допълнителни документи:
- Проект на договор
- Комплект документи като архив
- Заповед за откриване на конкурсната процедура

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани   по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg

Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

* * * Въпроси и отговори във връзка с Конкурс „Българска научна периодика – 2019 год.“