Покана за участие в конкурс по Програма BiodivERsA - BiodivClim

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA на тема „Биоразнообразие и климатични промени“ - BiodivClim.

Основните тематични направления за обявения конкурс включват:

  • Последици от изменението на климата върху биоразнообразието и приноса на природата за хората.
  • Изучаване на процесите за обратна връзка между климата и биоразнообразието.
  • Потенциал на природно базираните решения за смекчаване на последиците от климатичните изменения и адаптиране към климатичните промени.
  • Синергия между политиките за биоразнообразие, климат и други сходни сектори и ролята им като фактори за промяна.

ВАЖНО!
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са български кандидати, които са:
1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.
2) Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.
Кандидатите по т. 1 и т. 2. трябва да отговарят на определението за „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по т. 15 „б“ от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 5 ноември 2019 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева и срок на изпълнение 3 години /Протокол № 12 на ИС от 28.08.2019 год./.

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

  • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
  • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./.

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет и работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Контакти за допълнителна информация:
тел. 0884/171-363
aleksandrova@mon.bg
Милена Александрова