Предаване на информация за проектните предложения

Изисквания за предаване на информацията за проектните предложения в конкурсите на Фонда. 

За по-бързо приемане и обработване на проектните предложения е необходимо изброените формуляри на документи за кандидатстване:

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език);

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език);

Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език);

Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на английски език)

да бъдат записани на електронен носител (неразделна част от документацията за кандидатстване) във формат .pdf със сканирани подписи и печати, както и във формат .doc или .docx без подписи и печати. Документите да бъдат групирани в директории, както следва: BG_pdf, BG_doc, EN_pdf, EN_doc.

В основната директория на електронния носител е необходимо да бъде записан попълнен файл на excel, съдържащ информация за проектното предложение (sheet general info) и за научния колектив (sheet team), съгласно следния модел:

- за проекти за фундаментални изследвания или за млади учени: Info_proekt.xlsx

- за проекти за двустранно сътрудничество: Info_bilateral_proekt.xlsx

Същата информация да бъде разпечатана и да се предава на хартиен носител при предаване на проектното предложение.

Разпечатаният проект се предава перфориран в класьори или меки папки (без джобове).