06/20/2022

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

още...

06/14/2022

В съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на ФНИ, Фондът организира публично представяне на договори от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“ на 5 юли 2022 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Целта на събитието е ръководителите на проекти от Конкурса, да представят текущите резултати от изпълнението на проекта.

още...

06/13/2022

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) по научни области и Временна научно-експертна комисия във връзка с обявен конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“ или като оценители на проектни предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ.

още...

06/07/2022

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Конкурсът е насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2023 година.

  Общ бюджет на конкурса:

още...

06/02/2022

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана

още...

06/01/2022

I.            Общи условия 

 Целта на настоящата процедура е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми на територията на Република България чрез спазване на принципа на споделено финансиране, като по този начин се предостави възможност за активно участие в тях на български учени с цел популяризиране на постигнати научни резултати и осъществяване на обмен на научни идеи и добри научноизследователски практики с учени от чужбина.

още...

05/30/2022

 За конкурсите, които Фонд "Научни изследвания" предстои да обяви тази година:

 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.;

 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.;

 - Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“

 

още...

05/30/2022

 I.            Общи условия

 Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите, както и да засили присъствието на българската академична общност в тази програма.

още...

Pages

Subscribe to Front page feed